Chi nhánh BHTGVN khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(Thành lập theo Quyết định số 43/2001/QĐ-HĐQT, ngày 11-7-2001 của Hội đồng quản trị BHTGVN)

 

Bà Lưu Thị Khánh Vân
(Giám đốc chi nhánh)

  • Địa chỉ: Số 5 Hùng Vương, TP Nha Trang, Khánh Hoà

  • Điện thoại: 058.810270

  • Fax: 058.810259

  • Cơ cấu tổ chức:

- Ban Lãnh đạo

- Phòng Hành chính nhân sự

- Phòng Kế toán

- Phòng Tổng hợp

- Phòng Kiểm tra

- Phòng Giám sát