Tổng công ty BHTG Malaysia: Triển khai Chiến lược quốc gia về Giáo dục tài chính 2019 - 2023
Wed, 21 Aug 2019 09:59:24 GMT

“Chiến lược quốc gia về Giáo dục tài chính 2019 – 2023” được xây dựng bởi Mạng giáo dục tài chính (FENetwork) – Nhóm liên ngành do Ngân hàng Negara Malaysia và Ủy ban Chứng khoán Malaysia đồng chủ trì, vừa được công bố gần đây. Nhóm này còn có sự tham gia của các thành viên sáng lập khác, bao gồm: Bộ Giáo dục, Tổng công ty Bảo hiểm tiền gửi Malaysia (PIDM), Quỹ Tiết kiệm Người lao động, Cơ quan Quản lý nợ và Tư vấn tín dụng và Quỹ đầu tư quốc gia Permodalan Berhad.

Chiến lược quốc gia về Giáo dục tài chính của Malaysia đưa ra các ưu tiên và kế hoạch hành động để trang bị cho người dân kiến ​​thức để có quyết định tài chính sáng suốt và bồi dưỡng hành vi lành mạnh trong quản lý tài chính.

Nội dung của Chiến lược sẽ tập trung vào việc hướng dẫn cách quản lý tiền một cách khôn ngoan, lập kế hoạch và đầu tư cho tương lai, và bảo vệ người dân khỏi gian lận và lạm dụng tài chính.

Bên cạnh đó, FENetwork cũng cam kết hợp tác làm việc với các cá nhân và các tổ chức trên các lĩnh vực công, tư nhân và phi tư nhân để đưa ra các biện pháp toàn diện và bền vững.

Là một thành viên của FENetwork, PIDM tham gia vào việc hỗ trợ người gửi tiền để có kiến thức tốt hơn về tài chính, ngân hàng, BHTG và bảo vệ tốt tiền gửi tiết kiệm của người dân, xây dựng nền móng tài chính vững mạnh trong tương lai.  

Vài nét về Chiến lược quốc gia về Giáo dục tài chính của Malaysia

 

 Tầm nhìn và mục tiêu

Tăng cường hiện trạng tài chính và phổ biến kiến thức tài chính cho người dân bằng cách thúc đẩy hành vi tài chính có trách nhiệm, thái độ quản lý tài chính tích cực.

Kết quả chiến lược

Giúp người dân:

  • Tiết kiệm, quản lý và bảo vệ tiền;
  • Lập kế hoạch và đảm bảo một tương lai bền vững;
  • Bảo vệ bản thân khỏi gian lận và lừa đảo tài chính.

Hướng tiếp cận

1. Thiết lập quan hệ đối tác công-tư. Thúc đẩy hợp tác công-tư để thực hiện các kế hoạch hành động lớn thuộc Chiến lược quốc gia về Giáo dục tài chính.