4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ BHTGVN cần làm tốt trong nhiệm kỳ 2020-2025
Fri, 28 Aug 2020 15:04:00 GMT

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra hôm 24/8, đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhận định: “ Nhiệm kỳ 2015-2020, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng bộ BHTGVN đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, thực hiện chính sách BHTG nhằm bảo vệ tốt quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền; góp phần duy trì an toàn, lành mạnh hoạt động ngân hàng, nâng cao niềm tin của công chúng đối với hệ thống tài chính quốc gia”.

Đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Những “dấu ấn” nhiệm kỳ 2015-2020

Đồng chí Lê Văn Châu đánh giá cao vai trò của Đảng bộ BHTGVN trong triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các đơn vị trong toàn hệ thống nỗ lực, vượt qua khó khăn, quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BHTGVN lần thứ I.

Nổi bật trong kết quả tích cực đó là công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy BHTGVN đã triển khai bài bản, nền nếp các mặt công tác, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với doanh nghiệp. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối, sự điều hành của Ngân hàng Nhà nước.

Trên cơ sở đó, đã đề ra các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả; tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông qua việc học tập, quán triệt và cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tập thể và cá nhân người đứng đầu; triển khai nghiêm túc việc thực hiện các quy định của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác xây dựng Đảng...

Đồng chí Lê Văn Châu cũng đặc biệt ấn tượng với các chỉ tiêu Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ chính trị đã được BHTGVN hoàn thành vượt mức, nổi bật là: Tăng trưởng tổng tài sản bình quân đạt 22,29%/năm; Nguồn vốn nhàn rỗi được đầu tư tăng 22,55%/năm; Phí BHTG thu được tăng 16,22%/năm; Lãi thu từ hoạt động đầu tư tăng 16,02%/năm; 100% tài khoản tiền gửi của dân cư được bảo hiểm; 100% TCTD có hoạt động huy động tiền gửi được cấp chứng nhận BHTG.

“ Những kết quả trên đã khẳng định vai trò, vị trí của Đảng bộ BHTGVN trong quá trình xây dựng và phát triển” - lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ 2020-2025 và 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Trong những năm tới, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Những ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Trước bối cảnh thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen; hệ thống tài chính - ngân hàng đang đẩy mạnh việc tái cấu trúc, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng chí Lê Văn Châu đề nghị BHTGVN cần phát huy vai trò, tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng tại Việt Nam.

Đồng thời, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Lê Văn Châu nhấn mạnh, Đảng bộ BHTGVN cần tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị đạo đức cách mạng, công tác tổ chức, kiểm tra và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. Đây là nhiệm vụ then chốt bảo đảm cho thắng lợi của sự nghiệp đổi mới. Ngoài ra, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề nảy sinh; đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng theo hướng cụ thể, sát thực, phù hợp với từng loại hình tổ chức Đảng, gắn hoạt động của các đảng bộ, chi bộ với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị và trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung của Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Thứ hai, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của BHTGVN; tập trung thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động, gắn với sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bộ máy... Lấy khoa học, công nghệ và nguồn lao động chất lượng cao làm động lực phát triển, gắn với làm tốt công tác tổ chức, cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tăng cường chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ quản trị cấp cao, vai trò trách nhiệm người đứng đầu.

Thứ ba, tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Triển khai đồng bộ dự án hiện đại hóa hoạt động cùng với hoàn thiện cơ chế, chính sách về BHTG; chủ động ứng phó kịp thời với môi trường hoạt động và chính sách thay đổi; tiếp tục củng cố và xây dựng BHTGVN trong giai đoạn mới, tham gia tái cơ cấu tổ chức tín dụng tại Việt Nam và bảo vệ tốt quyền lợi của người gửi tiền...

Thứ tư, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của BHTGVN trong giai đoạn mới. Cụ thể hóa sự lãnh đạo thông qua các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện những chủ trương lớn, quan trọng về thực hiện nhiệm vụ chính trị, về tái cơ cấu bộ máy và công tác cán bộ. Với những mục tiêu trên, mỗi đảng viên của Đảng bộ BHTGVN phải thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, lối sống; gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; thường xuyên tự học tập, bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức chuyên ngành để tham gia có hiệu quả, góp phần vào sự lãnh đạo của tổ chức đảng đối với nhiệm vụ chính trị của BHTGVN.

Với chặng đường 20 năm xây dựng và trưởng thành cùng những kết quả đã đạt được, đồng chí Lê Văn Châu tin tưởng Đảng bộ BHTGVN sẽ hoàn thành tốt các nội dung nhiệm vụ của Đại hội, lãnh đạo xây dựng BHTGVN ngày càng vững mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế toàn cầu trong thời gian tới.

PV